کارت ویزیت مشهدی قهرمان

کارت ویزیت مشهدی قهرمان

Advertisements

مرحوم خوش اسپرم

برای اینکه وصله سیاسی کاری به ما نزنند چند وقتی میریم سراغ خارج از شهر .

زیاد جدی نگیرید خود ما هم با این وضع زندگی  یک جورایی مرده متحرک هستیم